top of page
IMG_8211.JPG

Nyt tilbud Vadestedet

Vi tilbyder en mellemform, som vi kalder Vadestedet, hvad betyder det?
Ja det betyder konkret at vi tilbyder at indskrive en gruppe elever, som ikke har behov for det længerevarende forløb på et Behandlings- og specialundervisningstilbud, men i en kortere periode har brug for roen og den lille gruppe at være i, som kan give ro på nervesystemet, troen på egne evner og lyst og mod på at gå i skole igen.
Eleven skal fortsat visiteres til tilbuddet, men prisen vil være væsentligt lavere. (til sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere, se takst i vores takstblad)
Eleven vil blive tilknyttet en klasse/gruppe, på 5-8 elever, hvor der undervises med fokus på elevens kompetencer.
Arbejdet omkring gruppen tager udgangspunkt i relationen og skal hjælpe eleven med at få ro på nervesystemet, føle sig set og hørt, så modet til at komme tilbage til almen skolen vender tilbage.
Da tilbuddet er en mellemform, altså en mellemting mellem almen skolen og Behandlings- og specialundervisningstilbud, vil der være en voksen/lærer tilknyttet gruppen, som er primær og som er relations kompetent. Denne voksen står for at tilrettelægge og udføre undervisningen.
Der vil i det omfang det er nødvendigt også foregå behandling, da elever i dette tilbud vil opleve samme tilgang, som vi har til alle vores elever, men forventningen til de elever der går i dette tilbud er, at de bedre kan rumme fællesskabet og ikke på samme måde har brug for en til en tilrettelagt undervisning.
Da tilbuddet ikke er tiltænkt en specifik målgruppe, vil individuel tilrettelæggelse af undervisningen være nødvendig i visse tilfælde.
Målgruppen for dette tilbud kan være elever der har svært ved at rumme de krav og rammer der er i folkeskolen, det kan være pga. stress, overbelastning, pres eller en ny stillet diagnose, som skal have mulighed for at lande og finde løsninger for at håndtere dette.
Vi har et tæt samarbejde med familien, som også kan have brug for vejledning i forhold til at hjælpe sit barn tilbage i folkeskolen/grundskolen.
Familien kan tilbydes familiebehandling, dog er dette en ekstra ydelse som kommunen skal bevilge.
Der er mulighed for at indgå i skolens kørselsordning, dette er også en ekstra ydelse, som hjemkommunen skal bevilge.
Eleverne møder kl. 8-14.30, fredag 8-13.
Der afholdes statusmøde efter 3 måneder, hvor der her blandt andet kan tages stilling til om eleven skal fortsætte i vores mellemforms tilbud eller om der er behov for yderlige tiltag. Fremadrettet afholdes der som udgangspunkt status hver 6. måned.
Tilbuddet er et korterevarende forløb, hvor eleven kan få ro på og der kan vurderes om eleven er klar til at komme tilbage til almen skolen, eller om eleven skal indskrives i dagbehandlingstilbuddet.

Vadestedet: About Us
bottom of page